KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zebranie staje się prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% + 1 aktualnych członków Stowarzyszenia tzw. kworum.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. ustalanie kierunków działania na okres kadencji,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia i Zarządu,
  6. nadawanie honorowego członkostwa,
  7. uchwalanie zmian statutu,
  8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków, oraz o rozwiązaniu, Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 1 raz w roku, a ponadto nadzwyczajne:
  1. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
 4. O terminie oraz proponowanym porządku obrad zawiadamia się członków na 7 dni przed terminem poprzez:
  1. pocztę – listem,
  2. osobiste doręczenie do członka,
  3. informację telefoniczną lub internetową.
 5. Uchwały Walnego zapadają zwykłą większością głosów zgodnie z § 15. ust. 4.
 6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007